ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองหลวง

วันที่ 20 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 
            เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 72.00 เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 267,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2555 -25 กันยายน 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างวันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ) กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4) ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555-24 กันยายน 2555 ในวันเวลาราชการสำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี