ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ถนนสายวัดอุบลวรรณาราม-ดอนไผ่-หลักห้า

วันที่ 20 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
            เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก กรมทางหลวงชนบท ถนนสายวัดอุบลวรรณาราม-ดอนไผ่-หลักห้า หมู่ที่ 3-4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เสริมผิวจราจรและเสริมผิวทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมพื้นที่ลาดบางไม่น้อยกว่า 4,463 ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 กันยายน 2555-25 กันยายน 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555-24 กันยายน 2555 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคาถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี