ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
มาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ 24 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 375 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 "กปภ.ข.3” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
          1.มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 เครื่อง
          2.มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5,000 เครื่อง
          3.มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,500 เครื่อง
         4.มาตรวัดน้ำ ขนาด 1” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 เครื่อง
         5.มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 33 เครื่อง
        6.มาตรวัดน้ำ ขนาด 2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 64 เครื่อง
        7.มาตรวัดน้ำ ขนาด 3” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 เครื่อง
        8.มาตรวัดน้ำ ขนาด 4” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง
        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น.
      ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,070.- บาท (ค่าเอกสาร 1,000 บาท) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 (เวลา 9.00-15.00 น.) หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี