ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตของ รพ.สต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 24 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 404 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตาผา จำนวน 120 เมตร ราคากลางของงานกลางของงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ช่อง รพ.สต.บ้านตาผา ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นต่องานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี