ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม 55”

วันที่ 25 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
           นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม 55” ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาดูงาน /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี