ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

วันที่ 26 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 
          นายสมชัย มาเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหินดาด ป่าเขาคอก และป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวางแปลงที่ 2 และป่าทับกวาง-มวกเหล็กแปลง 2 ในท้องที่ ตำบลหินช้อน ตำบลท่าคล้อ ตำบลท่าตูม ตำบลทับกวาง ตำบลขำผักแพว และตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ในท้องที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการล่าสัตว์ป่า เก็บ หรือทำอันตรายแก่ไข่ หรือรังของสัตว์ป่าทุกชนิด ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี