ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 4 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายการดังนี้
          1.เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 3 เครื่อง
          2.เครื่องวัดความขุ่น ชนิดใช้ในงานสนาม จำนวน 3 เครื่อง
          3.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน 7 เครื่อง
         4.เครื่องวัดปริมาณแมงกานีส ชนิดตัวเลข จำนวน 1 เครื่อง
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น.
         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี