ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

วันที่ 8 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรายการดังนี้
            -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 16 กล้อง จำนวน 1 ระบบ
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ในวัน,เวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
           กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 255 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี