ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สพภ.4 ราชบุรี

วันที่ 8 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สพภ.4 ราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 419,869.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี งานพัสดุและสถานที่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี งานพัสดุและสถานที่ 113 หมู่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.risd4.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337613 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี