ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่ 13 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ คือ
           1.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,400,000 บาท
           2.เครื่องสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,700,000 บาท
           3.เครื่องอุ่นอุณหภูมิแบบหลุม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,800 บาท
          4.ตู้เตรียมสารสำหรับงานเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 128,400 บาท
          5.เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย ความเร็วสูงสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 160,500 บาท
         6.ชุดดูดจ่ายสารละลายและสารพันธุกรรมสำหรับงานทางด้านอณูชีววิทยา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 102,800 บาท
         รวม 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,534,500 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
         กำหนดเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 162 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี