ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ LED ชนิดโดมพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ LED ชนิดโดมพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 3,000,000.00 บาท (เงินสามล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.orgและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี