ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 26 รายการ

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2555 ในวงเงิน 398,150.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบบเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201570 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี