ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีรับสมัครผู้แทนเป็นคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
            นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสรรหาผู้แทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี โดยมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาหรือถิ่นอยู่ในจังหวัดราชบุรี ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึง ที่สุดว่ากระทำผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอื่นที่ผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรี ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
            ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้แทน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3233-7620 /นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี