ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย เฉลี่ยโดยประมาณ 6,687 กิโลกรัม/เดือน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นต่องานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
           กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี