ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 21 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 32 รายการ โดยกำหนดราคากลางขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,848.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) การประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา
           ผู้สนใจจะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.40 น. ถึง 10.00 น. ผู้สนใจจะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลบ้านโป่ง แจ้งความประสงค์โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมยื่นเอกสารในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.20 น. ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี