ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 22 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ตามรายการดังนี้
           1.เครื่องหาพิกัดค่าด้วยสัญญาณดาวเทียว (GPS) จำนวน 16 เครื่อง
           2.เครื่องกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี