ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรราชบุรีวางแผนรับสถานการณ์ การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2555/56

วันที่ 26 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
               นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านการเกษตรของประเทศ มีพื้นที่ทำการเกษตร 1 ล้าน 2 แสนไร่ มีเกษตรกรประมาณ 76,000 ครัวเรือน และมีเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งจำนวนมาก เช่น การปลูกข้าวนาปรัง การปลูกพืชผักและพืชไร่ เนื่องจากมีพื้นที่รับน้ำจากโครงการส่งน้ำชลประทานทั้งโครงการฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ในเขตจังหวัดราชบุรี 7 โครงการ มีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 59 แห่ง
               เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวต่อว่า ในปีเพาะปลูก 2555/56 จังหวัดราชบุรี มีเป้าหมายการปลูกพืช ในเขตชลประทาน จำนวน 277,395 ไร่ นอกเขตชลประทาน จำนวน 28,373 ไร่ รวมพื้นที่ 305,768 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังถึง 264,782 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 2,623 ไร่ และพื้นที่ปลูกผัก จำนวน 38,363 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกระจายอยู่ใน 8 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จากการติดตามสถานการณ์น้ำสำหรับการเกษตรในเขตชลประทาน คาดว่าจะมีเพียงพอที่จะส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานขอให้เกษตรกรระมัดระวังในการปลูกพืชที่อาจจะกระทบภัยแล้ง ผู้ที่ปลูกข้าวนาปรังที่อยู่นอกเขตชลประทานต้องใช้น้ำปริมาณมาก ถ้ามีความเสี่ยงเรื่องปริมาณน้ำไม่เพียงพออาจปลูกพืชที่อายุสั้นและใช้น้ำน้อยแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและพืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวฟ่าง งา ทานตะวัน มันแกว มันเทศ หรือบางพื้นที่ควรงดการปลูกพืชฤดูแล้งถ้าหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง และขอให้เกษตรกรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภออย่างใกล้ชิด
              นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับทำนาปรังในปีนี้ ขอให้เกษตรกรคัดเลือกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์และการใช้ปุ๋ยเคมีต่อพืชไร่ ต้องไม่มากเกินไป ที่เป็นผลทำให้ต้นข้าวหนาแน่นเกินไปและอ่อนแอ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแมลงระบาดได้ง่าย เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนห่อใบข้าว โรคไหม้ โรคเมล็ดด่าง นอกจากนี้เกษตรกรต้องหมั่นเฝ้าระวัง หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด ขอให้ติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทันที ในส่วนการปฏิบัติในไร่นา เกษตรกรควรงดการเผาฟางข้าว และงดการเผาไร่อ้อย เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อภาพสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น
              ถ้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร.032-315404 หรือ 0 32-35023 ในวันและเวลาราชการ/

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี