ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 27 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
             นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุนละ ๕,ooo.- บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรีในประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุน มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน มีสุขภาพดี สามารถศึกษาต่อไปจนสำเร็จ และไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่นอยู่
           ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เลขที่ ๑o๒/๒ หมู่ที่ ๑o ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ o ๓๒๓๒ ๓๓๙๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ /วรรณวิสา รอดพลับ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี