ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักเลขาธิการคุรุสภา “ การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู 2556 ”

วันที่ 6 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 
             นางสาววรจนา วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556 ในหัวข้อ พระแม่แห่งแผ่นดิน "ผู้ทรงเป็นครู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของครู ,เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น 4 ระดับ
           1.นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
           2.นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
           3.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
          4.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
          กำหนดวันแข่งขันประกวดการวาดภาพ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักเลขาธิการคุรุสภา หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน
         สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักเลขาธิการคุรุสภา หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองว่า "สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300” โดยวงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวาดภาพ” หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 9 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 0048,0 22814843,0 2282 1309/นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี