ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556

วันที่ 6 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
            สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต htt://scholar.ocs.go.th โดยมีทุนจำนวน 5 ประเภททุน ดังนี้
           1.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 15 ทุน
           2.ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ(ตามความต้องการของกระทรวง กรม)จำนวน 26 ทุน
           3.ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ(ตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ) จำนวน 21 ทุน
          4.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 85 ทุน
          5.ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ทุน
         ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบได้ในระดับเดียวกัน,เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน,มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00,เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน,มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 18 ธันวาคม2555, เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี,สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯได้
         ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th ,http://scholar.ocs.go.th,และทางเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่http://stscholar.nstda.or.th โทรศัพท์ 02547 19 16 โทรสาร 02 5471346/นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี