ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยา ดังนี้
             1.เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ FHV/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ในวงเงิน 120,000 บาท
             2.เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ในวงเงิน 140,000 บาท
             3.เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ในวงเงิน 48,000 บาท
             ครุภัณฑ์ดังกล่าว ใช้ในราชการประจำชุดปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จากงบประมาณจังหวัดราชบุรี ปี 2556 ภายในวงเงิน 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานส่งกำลังบำรุง ร้อย ตชด.137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ร้อย ตชด.137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ร้อย ตชด.137 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ราชบุรี.go.thหรือwww.torchordor137.netหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-395158 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี