ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 หลัง (บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4,5-6 และ 7-8) ตำบลห้วยชินสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
             -ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 371,000 บาท
             -ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท
             -ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 344,000 บาท
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852,032-323283 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี