ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์บริการสารสนเทศ

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวและศูนย์บริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ทรงไทยวัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852,032-323283 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี