ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 21 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 308 คน)
 
              จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 2,300,000.00 บาท (เงินสองล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
             กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ราชบุรี
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719-600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.org.และwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี