ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแขวงราชบุรี ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
               ศาลแขวงราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแขวง ราชบุรี ถนนวิชิตสงคราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแขวงราชบุรี ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,752,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
              กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ กำหนดดูสถานที่ และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
              กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงราชบุรี
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง ศาลแขวงราชบุรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.rcbmc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-326337,032-337004 ต่อ 106 กลุ่มงานคลัง ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี