ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ

วันที่ 22 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
                  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 19 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพ ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
                กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี