ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้ - เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ในวันเวลาราชการ และ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bph.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี