ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว

วันที่ 22 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
                โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ดังนี้
                 1.อุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบจำนวน 19 ชุด ชุดละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,000 บาท
                 2.โทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 19 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000 บาท
                กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratb.ac.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337039 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี