ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันดับไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
               นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ของทุกปี จังหวัดราชบุรีมักเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ โดยในปีนี้จังหวัดราชบุรีได้เตรียมมาตรการป้องกันดับไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้นไว้ล่วงหน้า และได้มีการประชุมซักซ้อมมาตรการป้องกันดับไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
             สำหรับการป้องกันดับไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ จังหวัดราชบุรีได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีหลักการสำคัญคือการเฝ้าระวังพื้นที่ การเข้าดับไฟป่าและหมอกควันทันทีเมื่อเกิดไฟป่าขึ้น และการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และอาสาสมัครต่าง ๆ โดยมาตรการระยะสั้นจะเริ่มตั้งแต่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบป่าไม่ให้จุดไฟเผาหญ้า เผาไร่ ในทุกกรณี การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า การจัดตั้งอาสาสมัครดับไฟป่าประจำหมู่บ้าน หากเกิดไฟป่า ประชาชนจะแจ้งให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และเข้าดับไฟป่าทันที นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากอำเภอ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองพลพัฒนาที่ 1 กรมการทหารช่าง ตชด.137 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่มิให้เกิดไฟป่าอีกทางหนึ่ง การจัดทำแนวกันไฟไว้ล่วงหน้า ตลอดจนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า
             ส่วนมาตรการระยะยาว จะเน้นรณรงค์ไม่เผา การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังพื้นที่ สร้างกลุ่มอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง และการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพป่า สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ พบว่ายังคงเกิดไฟป่ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันแต่สถานการณ์ไม่รุนแรง ไม่เกิดไฟป่าในลักษณะวงกว้างจนควบคุมไม่ได้ การเกิดไฟป่าเป็นวงแคบและเมื่อเกิดไฟป่า กำลังจากประชาชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครร่วมกับนายอำเภอ กำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และหน่วยดับไฟป่า ตลอดจนกำลังจากฝ่ายทหาร ตำรวจ จะเข้าไปดับไฟป่าในทันที เป็นผลให้สามารถควบคุมพื้นที่ไฟป่าให้อยู่ในวงแคบ และไม่ลุกลามขยายไปจนควบคุมไม่ได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม เกิดไฟป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ สวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ รวม 116 ครั้ง รวมพื้นที่ประมาณ 544 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ดับได้ทั้งหมด
            สาเหตุการเกิดไฟป่า มักเกิดจากความแห้งแล้งของพื้นที่ การจุดไฟเผาไร่จนลามไปติดป่า  ตลอดจนมีการแอบเผาป่าเพื่อเอาที่ดินมาใช้เพื่อการเกษตรหรือธุรกิจอื่น
            จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวมาตรการป้องกันดับไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดราชบุรี เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะให้ได้รับทราบทั่วกัน/
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี