ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับรองรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 
              นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนให้แก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอประกาศรับรองรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
              1.นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
              2.นายโกมล ตันติวรนุกูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
              3.นายน่วม ห่วงทอง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
              4.นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
              ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนดังกล่าวข้างต้น มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้ที่ www.opm.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี