ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และวันครอบครัว ปี 2556

วันที่ 5 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
              นางสาวเรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และวันครอบครัว ซึ่งคนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลและยังเป็นช่วงที่คนไทยส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับบ้าน เทศกาลสงกรานต์จึงถือเป็นโอกาสรวมญาติรวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่นเป็นสุขของครอบครัว ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น วันครอบครัว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัว อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ
              ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ช่วงเวลาในเทศกาลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เทศกาลวันสงกรานต์และวันครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว และส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และขอความร่วมมือหน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานภาคเอกชนอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้ใช้ช่วงเวลาในเทศกาลดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยปลอดจากเหล้าหรือแอลกอฮอล์อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี