ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2556

วันที่ 9 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 
                  นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ร่วมกับประชาชนพร้อมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การประกวดรถบุปผาชาติ (ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์) การประกวดรูปแบบขบวนรถ การประกวดหม้ายสาวพราวเสน่ห์ การประกวดธิดาดอกไม้ การประกวดธิดารีไซเคิล การประกวดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันเรือยาวประเพณี การแข่งขันเซปัคตะกร้อ และการชิมกาละแมขนาดใหญ่ ที่ประชาชนพร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำกาละแมขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชน /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี