ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร้านค้าโชวห่วยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย

วันที่ 11 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 331 คน)
 
               นางสาวพูนทิพย์ อนันตมงคลชัย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีกไทย จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคที่ Modem Trade ขยายตัวเพิ่มขึ้น
             สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี ขอเชิญร้านค้าโชห่วยสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการคัดเลือก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีแนวทางการช่วยเหลือ 5 แนวทาง ดังนี้
            1.การสร้างองค์ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการปรับตัวให้รู้เท่าทันสถานการณ์
            2.การจัดทำ Model ในการจัดแต่งร้านค้า 2-3 แบบ ตามขนาดของร้านค้า เพื่อแจกจ่ายให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการ
           3.การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
           4.ประสานผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ในการกระจายสินค้าราคาถูกให้ร้านค้าปลีก
           5.การเพิ่มการให้บริการเสริมเป็น Counter Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
           ร้านค้าโชห่วย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.dbd/ratchaburi หรือรับใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-327586/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี