ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

วันที่ 11 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
              นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินการโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับพื้นที่ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในเครื่องมือ กลไก และระบบการเฝ้าระวังปัญหาเด็กติดเกม รวมถึงประสานงานเพื่อแสวงหาเครื่องมือและบูรณาการกระบวนการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่จังหวัดภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแพรวอาภา เพลส จังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี