ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 23 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
              อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยรับสมัครทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และการเสนอชื่อจากคณะส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คุณสมบัติของผู้สมัคร มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
           ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัคร จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง(www.mcru.ac.th) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ทำการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-261790-7 ต่อ 1103,1123/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี