ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556

วันที่ 24 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
             นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญหน่วยงานองค์การ และบุคคล ผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 รวม 5 ประเภท คือ 1.นักเรียน นักศึกษา 2.ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.นักร้องนักแสดง ศิลปิน 4.สื่อมวลชน 5.ประชาชนทั่วไป เรื่องที่ส่งจะต้องเป็นเรื่องจริง โดยเป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องของบุคคลอื่นที่รู้จักก็ได้ จะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ ดังนี้ 1.ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ 2.ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ 3.ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ 4.ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล 5.บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ผู้ที่เสนอแบบประวัติการคัดเลือกต้องมีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี ให้กรอกประวัติตามแบบที่กำหนดโดยการพิมพ์เท่านั้น ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (เอ 4)ส่งแบบกรอกประวัติและรูปภาพกิจกรรม จำนวน 6 ชุด พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
             ผู้สนใจติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทร.02-3547533-37 ต่อ 202,119,02-3547528 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ www.NCSWT.OR.TH ส่งเอกสารได้ที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 257 ตึงมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี