ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีกำหนดแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ช่วง 6 เดือนหลัง

วันที่ 24 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
               นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี กำหนดแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน –กันยายน 2556) ดังนี้
              1.การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดให้ ศพส.อ.ทุกอำเภอเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด เน้นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหารุนแรงเป็นลำดับแรก
             2.การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้ ศพส.อ.ทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รณรงค์ชักชวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้าบำบัดรักษา/จัดตั้งศูนย์คัดกรอง และจัดเจ้าหน้าที่รองรับระดับอำเภอ นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้าบำบัดรักษาตามแนวทางของจังหวัดราชบุรีที่กำหนด โดยเน้นการบำบัดรักษาแบบสมัครใจ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลติดตามประสานความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในทุกระบบไม่กลับมามีพฤติกรรมซ้ำอีก
            3.การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบทางสังคมดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยงานที่รับผิดชอบนักเรียนโดยตรง เช่น สพป.เขต 1 และ สพป.เขต 2 เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดให้สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชั้น ป.5-ป.6 วางแผนสร้างวิทยากรป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เพียงพอ และให้ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียน สถานศึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการครู D.A.R.E. และโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน การขจัดปัจจัยเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง/ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี(กลุ่มงานความมั่นคง) และ ศพส.อ.ทุกแห่ง จัดชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกวดขันสถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา
          4.การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ให้ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเร่งรัดสืบสวนจับกุมปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ/ขยายผลและริบของกลางของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดทุกคดี/ดำเนินการด้านการยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย/ให้เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรีดำเนินการป้องกันการสั่งการการค้ายาเสพติดภายในเรือนจำ
         5.การสกัดกั้นยาเสพติด ให้กองร้อย ตชด.ที่ 137 เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นตามแนวชายแดน และสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง จัดระบบจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน และวางระบบการควบคุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
        6.การบริหารจัดการ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ศพส.อ.ทุกอำเภอจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นกลไกในการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้เป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 (เมษายน-กันยายน 2556) และรายงานผลการดำเนินการให้ ศพส.จ.รบ.ทราบทุกเดือน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี