ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

วันที่ 25 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 489 คน)
 
           นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ดังนี้
           คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 1.ต้องเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ 2.ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 3.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 4.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย
           หลักฐานที่ต้องยื่นสมัครพร้อมใบสมัครและการรับสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 4.รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมแว่นดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
           ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและชำระค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พักและอาหาร) ได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-373600-3/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี