ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2556

วันที่ 26 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
              นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2556 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 38 ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป กรรมการหมู่บ้านผู้ใดประสงค์จะมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรให้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อพิจารณาออกบัตรให้ บัตรซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้สี่ปีนับแต่วันออกบัตร ในกรณีที่บัตรหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด หากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลแล้วแต่กรณี กรรมการหมู่บ้านที่พ้นจากตำแหน่ง หมดสิทธิที่จะใช้บัตรดังกล่าวต่อไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี