ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

วันที่ 29 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
              นางกาญจนา ฐิตสาโร สถิติจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง การทำปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน และพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นต่อไป
             ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ครั้งนี้ได้นำเครื่อง Tablet มาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะมีเจ้าหน้าที่ "คุณมาดี” ทำการสัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตร หัวหน้าครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับ "คุณมาดี” เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี