ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ของ ก.พ.ประจำปี 2556

วันที่ 30 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 
              สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)ของก.พ.ประจำปี 2556 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ.รับรอง ผู้ประสงค์สามารถสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ที่เว็บไซต์ดังกล่าว
           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.http://www.ocsc.go.th หรือhttp://job.ocsc.go.th หรือhttp://job3.ocsc.go.th โทร.02-547 1329,02547 1908 /บัญชา รักคง ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี