ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556

วันที่ 3 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
              นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี 2556 กำหนดจัดงานในส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 สำหรับจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานดังกล่าว ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจเลื่อมใสและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในห้วงระหว่างการจัดงาน ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวตลอดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและรณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข การประดับธงทิวตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี