ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดราชบุรีรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
                     ศาลจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อทำหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คู่ความ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการระงับข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง หรือตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2551
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ชั้น 2) อาคารด้านหน้าศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม จังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่(http:www.coj.go.th/rcbc) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032-325945 ในวันเวลาราชการ กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี