ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมงจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่

วันที่ 8 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
              นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือประมง ทำการประมง เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงลูกวัยอ่อนไม่ให้ถูกทำลายเกินสมควร จึงประกาศห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี และห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืดในท้องที่จังหวัดราชบุรีโดยเด็ดขาด เว้นแต่ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงตามชนิด ขนาด และวิธี ดังต่อไปนี้ เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว ,ตะแกรง สวิง ช้อน ยอและชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร แต่ห้ามทำการประมงด้วยวิธี ประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป ,ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปงและโทง ,ทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำการประมงเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี