ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย

วันที่ 10 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
           นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย”(Thai Parliament "Phan Waen Fah”Awards) ขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธาและส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวี ประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัด เรื่องสั้นเขียนหรือพิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้าโดยประมาณหรือไม่เกิน 9,000 คำ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ บทกวี บทความยาว 6-12 บท พิมพ์ในกระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง/ประเภทบทกวีการเมือง 1.รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท 2.รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตรและเงินรางวัล 60,000บาท 3.รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ประเภทละไม่เกิน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มและเงินรางวัล 20,000 บาท
             ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 244 2515-6และ02 244 2522 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th เจริญธรรม บุญสว่าง/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี