ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าประจำปี 2556

วันที่ 10 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
                 นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างแก่นิสิต บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม สามารถเสนอชื่อได้โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงานในสาขาวิชา 2.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม 3.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 4.ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
                 หน่วยงานที่สนใจเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.dsa.up.ac.th/alumni/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โทร05446 6666 ต่อ 1073 โทรสาร 05446 6690 http://www.dsa.up.ac.th/alumni e-mail:kanjanapotawee@hotmail.com/บัญชา รักคง ข่าว /10พฤษภาคม 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี