ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำส่งงบการเงินประจำปี 2556

วันที่ 14 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
               นางสุดาวดี รัตนกุล หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจทั้งด้านบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท บริการข้อมูลธุรกิจส่งเสริมธุรกิจ กำกับดูแลธรรมา ภิบาลและบัญชีธุรกิจ ซึ่งในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลและบัญชีธุรกิจ ก็มีหลายกิจกรรม เช่น การตรวจสอบการจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาแนะนำ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี การรับงบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้ระยะเวลาที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัท หอการค้า สมาคมการค้าที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มีหน้าที่ยื่นงบแสดงฐานะการเงินต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 45 อาคารพาณิชย์จังหวัด ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327586/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี