FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรฯ ร่วม FAO สร้างมาตรฐานชุดข้อมูลผ่านเว็บท่าพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตร

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
เกษตรฯ ร่วม FAO สร้างมาตรฐานชุดข้อมูลผ่านเว็บท่า
พัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตร
เกษตรฯ ลงนามร่วม FAO มอบ สศก. หน่วยงานหลัก เดินหน้าในโครงการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับพืชหลัก มุ่งสร้างมาตรฐานชุดข้อมูลผ่านเว็บท่า พร้อมจัดตั้งจัดตั้งคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ เข้ากำกับดูแลโครงการ หวังส่งเสริมการวางแผนการใช้พื้นที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างเสถียรภาพให้กับราคาสินค้าเกษตร
 
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมพิธีลงนามเอกสารโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือระดับประเทศ (Country Programming Framework: CPF) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ FAO
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งการลงนามดังกล่าว Mr. Vili A. Fuavao, Deputy Regional Representative, FAO ประจำประเทศไทย ได้ลงนามใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ TCP/THA/3403 "National Agro-economic Zoning for Major Crops in Thailand” ลงนามกับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโครงการ TCP/THA/3401
"Enhancement of Beef Productivity through Animal Identification and Traceability” ลงนามร่วมกับอธิบดีกรปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ)
 
สำหรับโครงการ "National Agro-economic Zoning for Major Crops in Thailand”
หรือ การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับพืชหลักในประเทศไทยที่ทาง สศก.
ได้ร่วมลงนามนั้น ได้มุ่งสร้างมาตรฐานของชุดข้อมูลผ่านเว็บท่า (Web portal)
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
พร้อมกับมีแลกเปลี่ยนและติดต่อระหว่างกันเพิ่มขึ้น
และมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้ในการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งในการจัดทำการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรหลัก
จะมีพิจารณาข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านอาหาร ด้านอาหารสัตว์
การส่งออกและพลังงานชีวภาพ รวมถึงมาตรการจูงใจด้านสังคมและเศรษฐกิจ
เพื่อให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่เกษตรกรและรัฐบาลด้วย
อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชเกษตรหลักของประเทศไทย
ยังน้อยกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ สาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้ที่ดิน
วิธีการเพาะปลูกและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมสำหรับพืชชนิดนั้นๆ ของเกษตรกร
อีกทั้งการผันผวนของราคาสินค้า และปริมาณการผลผลิตที่ต่ำ
ส่งผลให้เกษตรกรไทยยังคงมีฐานะยากจน ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยแม้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดินและการใช้พื้นดินมีอยู่มาก
แต่ยังมีการจัดชุดข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันและเข้าถึงได้ยาก
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำเว็บท่า
เพื่อให้กระทรวงหรือองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลภาคการเกษตร
รวมทั้งสามารถนำมาจัดทำการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจพืชหลักของประเทศไทยได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น สศก. จึงได้ร่วมกับ FAO และหน่วยงานต่างๆ ของไทย
จัดทำโครงการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับพืชหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง
ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมันและ กาแฟ ในประเทศขึ้น
โดยจะมีการใช้รูปแบบมาตรฐานของชุดข้อมูลด้านทรัพยากรดินและการใช้พื้นที่ดินที่อยู่ในเว็บท่า
มาช่วยในการจัดแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ
โดยการจัดทำการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรหลัก
จะพิจารณาข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านอาหาร ด้านอาหารสัตว์
การส่งออกและพลังงานชีวภาพ รวมถึงมาตรการจูงใจด้านสังคมและเศรษฐกิจ
เพื่อให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่เกษตรกรและรัฐบาล
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จะมีการจ้างที่ปรึกษาชาวต่างชาติและ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
รวมถึงมีการจัดตั้งจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ (Project Steering
Committee) ขึ้น
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน หอการค้าไทย
คณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ร่วมด้วย โดยมีเลขาธิการ สศก. เป็นประธานคณะกรรมการ รองเลขาธิการ
สศก. เป็นรองประธาน และผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก.
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ทั้งนี้ คาดว่า โครงการดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมการวางแผนการใช้พื้นที่ดินอย่างเหมาะสม
รวมถึงการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ยังจะช่วยให้การจัดการด้านอุปสงค์
อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรหลักที่เป็นพืชอาหารและไม่ใช่พืชอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงการเพิ่มผลผลิต การช่วยรัฐบาลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
และการสร้างเสถียรภาพให้กับราคาสินค้าเกษตรได้ เลขาธิการกล่าว
**************************
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี