ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลุกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 21 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
               นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอนุรักษ์พืชพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี( มูลนิธิ อพ.สธ.)ได้ดำเนินโครงการ"รวมใจภักดิ์ ปลุกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เพื่อการสักไว้ในแผ่นดิน เป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดี ให้ต้นไม้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคีของประชาชนชาวไทย เป็นศิริมงคล เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงตำบลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรวมเป็นเจ้าของ มเหสักข์-สักสยามินทร์ "สักไว้ในแผ่นดิน” จำนวน 8 ล้าน 4 แสนต้น ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2559 ”มเหสักข์”คือ ต้นสักอายุ 1,500 ปี ที่มีอายุมากที่สุดในโลก "สักสยามินทร์”เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปลูกไว้ที่ม่อนสยามินทร์ เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2444 อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และทางมูลนิธิ อพ.สธ. เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนรวมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 4,000,000 คู่ คู่ละ 368 บาท
              โดยผู้ร่วมสนับสนุนสามารถแจ้งความต้องการให้ไปรษณีย์จัดส่งให้ผู้สนับสนุนปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และหากท่านใดไม่มีพื้นที่ปลูก สามารถให้ อพ.สธ.เป็นผู้ดำเนินการหาสถานที่ปลูกให้ต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายได้เข้า มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(มูลนิธิ อพ.สธ.) ผู้สนับสนุนจะได้รับต้นกล้าภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 082-4419601และ082-4419061ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ตั้งแต่ 8.30-17.00น. หรือ www.rspg.or.th และ www.thailandpost.com เจริญธรรม บุญสว่าง/ข่าว/21 พ.ค. 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี