ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

วันที่ 22 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ในวงเงิน 535,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คือ
              1.หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ จำนวน 3 ตัว
              2.หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ 3 ส่วน จำนวน 2 ตัว
              3.หุ่นจำลอง (model) ระบบไหลเวียน จำนวน 3 ตัว
             4.หุ่นจำลอง (model) ระบบประสาท จำนวน 3 ตัว
             5.หุ่นจำลอง(model) การรักษาแผลกดทับ จำนวน 4 ตัว
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กลุ่มอำนวยการ เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป และผู้เสนอราคาจะต้องมาฟังผลการพิจารณา ในวันที่เปิดซองสอบราคาด้วย
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314603,315266 ต่อ 114,102 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี